Denne personvernerklæringen gjelder personopplysninger som behandles av Vestheim Foto etter kontrakt om fotografering.

Personvern
Vestheim Foto, som i kontrakten påtar seg oppdrag, er forpliktet til å ivareta deres personvern.

Personopplysninger er opplysninger som kan kobles til dere som enkeltpersoner. Det kan være navn og andre kontaktopplysninger, bestillings- og betalingsopplysninger og ikke minst fotografier som er omfattet av reglene om personopplysninger. 

For oss er det viktig at dere vet hva slags type opplysninger vi innhenter, og hvordan vi ivaretar deres personvern.

Formål

Vestheim Foto behandler opplysninger om Oppdragsgiveren for å oppfylle kontrakten om fotografering, for å kunne tilby bildene ved bestilling på et senere tidspunkt, samt for markedsføring av egen virksomhet.

Grunnlag for behandling av personopplysninger 

Vi behandler deres personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser etter kontrakten, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 b), samt for å tilby bildene på et senere tidspunkt og for markedsføring av egen virksomhet, jfr. personvernforordningen art. 6 nr. 1 a).

Hvordan vi bruker personopplysningene:

Ordinære kontaktopplysninger mv. brukes av Vestheim Foto kun for å oppfylle kontrakten og tilby bildene på et senere bestillingstidspunkt. Fotografier benyttes i tillegg til markedsføring av virksomheten, og vil i en del tilfeller bli lagt ut på våre nettsider, tilgjengelig for allmennheten. Personopplysningene vil utover dette ikke bli delt med andre.

Vestheim Foto påtar seg oppbevaring av fotografiene i minimum 5 år. Bildene vil bli slettet etter 10 år, dersom ikke annet blir avtalt. Kunden kan kreve sletting på det tidspunktet de måtte ønske, uavhengig av forannevnte. Personopplysninger vil for øvrig ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for formålet eller det som er lovpålagt. 

Deres rettigheter
Dere har rett til å be om innsyn i, og korrigering eller sletting av personopplysninger, eller begrensning av behandlingen, til å protestere mot behandlingen, samt rett til dataportabilitet. Dere har rett til når som helst å trekke tilbake samtykke til behandlingen uten at det påvirker lovligheten av en behandling basert på et samtykke før samtykket trekkes tilbake. Dere har også rett til å klage til Datatilsynet.

Henvendelser kan rettes til Vestheim Foto på post@vestheimfoto.no.